دستورالعمل نصب دریچه

دستورالعمل نصب دریچه

دستورالعمل نصب دريچه هاي كامپوزيتي


كارگذاري عملياتي دريچههاي كامپوزيتي همانند دريچههاي چدني صورت ميگيرد، اما رعايت نكات ذيل در موقع نصب ضروري است:

سطح كارگذاري كلاف دريچه بايستي تراز بوده و قبلاً سطح زيرين آن كاملاً كوبيده شده و به وسيله سيمان با دانهبندي مناسب لايهاي اعمال شده باشد (تراز بودن سطح تماس كلاف يك اصل ضروري است)

كلافهاي كامپوزيتي به عنوان نگهدارنده بوده و نقش حائل را دارد و كلاف بايد به صورتي بر روي منهول قرار گيرد كه كليه بار اعمالي را به فنداسيون زيرين منتقل نمايد. به عبارتي زير لبه هاي داخلي كلاف و محل قرار گرفتن دريچه بايد كاملا بر روي فنداسيون قرار گرفته و با آن يكپارچه گردد

كلاف يا قاب دريچه بايد با حفره منهول كاملاً در يك راستا بوده و كلاف به يك طرف متمايل نباشد

بعد از كار گذاشتن كلاف، كنترل تراز بودن ثانويه كلاف ضروري است

بعد از رعايت نكات بالا و اطمينان از ثابت ماندن كلاف اقدام به اعمال سيمانكاري به اطراف سطح پله مانند كلاف تا همسطح شدن آن تا نقطه تاج قاب دريچه ميشود
بعد از گيرايش و ثبات كامل كلاف، دريچه از يك طرف بر روي لبه طوقه قرار گرفته و با هل دادن بسيار ملايم دريچه ها بر جاي خود خواهد نشست. علاوه بر اين مي توان دريچه را به وسيله آچار مخصوص برداشت و بر روي حفره طوقه قرار داد. ( طريقه دوم باعث افزايش طول عمر محصول خواهد گرديد )

از پرتاب نمودن درب دريچه به صورت ايستاده به منظور جاگذاري در كلاف پرهيز شود

بهره برداری

جهت خارج نمودن دريچه از محل خود و بهره برداري، آچار مخصوص در درون حفره ها تعبيه شده به روي دريچه قرار گرفته و به صورت عمود ا ز جاي خود خارج خواهد گرديد